Cancerrehabilitering - Tarmcancerboken | Amgen

Cancerrehabilitering

I det här kapitlet kan du läsa om hur livet påverkas och om besvär som du kan råka ut för, som I det här kapitlet kan du läsa om hur livet påverkas och om besvär som du kan råka ut för, som orsakats av själva sjukdomen eller behandlingen, och hur du kan hantera dem. Det handlar om alltifrån kost, motion och fatigue till lymfödem och hur sexlivet kan påverkas.
I den här filmen får du veta vad cancerrehabilitering innebär och vilken typ som är vanligast vid tarmcancer.

5.0
CANCERREHABILITERING
När du drabbas av tarmcancer vet du inte hur ditt liv kommer se ut efter behandling av cancersjukdomen. En sak är dock säker – det kommer inte bli exakt som förut. Redan från det att du har fått din diagnos kommer du att behöva anpassa dig till en rad nya omständigheter. Det är här cancerrehabiliteringcancerrehabilitering
åtgärder för att underlätta ett normalt fungerande liv.
kommer in i bilden. Cancerrehabilitering är aktuellt för alla cancerpatienter i hela sjukdomsprocessen från diagnos, under och efter behandlingar samt i kronisk och palliativ fas. Behoven kan vara fysiska, psykiska, sociala eller existentiella. Rehabilitering definieras utifrån dig som patient och dina behov och de åtgärder som sätts in, snarare än utifrån sjukdomsfas, diagnos eller den yrkesgrupp som utför åtgärderna.
När det gäller tarmcancer är risken för kroppsliga biverkningar störst vid behandling av ändtarmscancer. Funktionella besvär efter behandling av cancer i bäckenet (till exempel ändtarmscancer) är vanligt till följd av strålbehandling, cellgifter och operation som utförs. Besvär från könsorgan, tarm och urinblåsa är vanliga. I alla delar av landet finns en plan för hur biverkningar efter behandling av cancer i bäckenet ska omhändertas och kontaktsjuksköterskan arbetar enligt denna plan.
Du kan få hjälp från sjukvården att hantera eventuella biverkningar men du kan också själv påverka ditt välbefinnande genom att tänka på vad du äter, att du motionerar, sover tillräckligt och hittar balans mellan aktivitet och vila.
I cancerrehabilitering ingår bland annat nedan stödfunktioner:

symtomlindring

  • behandling av förstoppning/diarré
  • smärtlindring

samtalsstöd

  • upprepad information vid behov
  • kuratorskontakt
  • kontakt angående minderåriga barn

framtida fertilitet (yngre patienter)

  • kontakt med reproduktionsmedicinsk enhet vid risk för sterilitet av behandling om patienten önskar

biverkningar

  • information innan behandlingsstart om risk för biverkningar
  • uppmärksamma biverkningar av behandling och erbjuda stöd och behandling

stomiterapi

  • kontakt med stomiterapeut före operation vid planerad stomi
  • kontakt med stomiterapeut för utprovning av passande stomibandage efter operation.
det nationella vårdprogrammet för tjock- och ändtarmscancer gällande rehabilitering har tagits fram i syfte att rehabiliteringsmöjligheter vid tjock- och ändtarmscancer ska vara likvärdiga över hela landet.
» Du kan hitta det här: www.cancercentrum.se